امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

طرز استفاده صحیح ماسک سوپاپ دار :

  1. ماسک را روی یکی از دستانتان قرار دهید بطوریکه دماغک آن در نوک انگشتانتان باشد و اجازه دهید که بندهای آن آزادانه از آن آویزان شوند.

 

 

    2. ماسک را روی صورت خود قرار دهید بطوریکه دماغک آن روی برآمدگی بینی باشد. بندهای آن را پشت سر خود قرار دهید بطوریکه اطراف سر و گردن قرار گیرند.

 

   3.هر دو طرف دماغک ماسک را با انگشتان اشاره فشار دهید تا کاملاً محکم شوند.

 

   4.آزمایش کردن محکم بودن ماسک:

آزمایش فشار مثبت: ماسک را به آرامی با هر دو دستانتان بپوشانید. به آرامی نفس بکشید. هوا نبایستی از اطراف ماسک نشتی کند.

آزمایش فشار منفی: ماسک را به آرامی با هر دو دستانتان بپوشانید. به آرامی هوا را به داخل دهانتان بکشید. ماسک بایستی به آرامی به طرف داخل فشرده شود.